Urząd Regulacji Energetyki – co warto wiedzieć.

W ostatnich miesiącach wielu odbiorców energii elektrycznej zostało poszkodowanych w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych sprzedawców prądu. Tym bardziej warto wiedzieć jak i gdzie możemy walczyć o sprawiedliwość. Dlaczego w tym artykule wyjaśniamy czym jest Urząd Regulacji Energetyki.

Czym jest URE?

Urząd Regulacji Energetyki (w skrócie URE) jest organem administracji państwowej odpowiedzialnym za nadzorowanie i regulowanie polskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Został powołany w 1997, gdy w życie weszła ustawa o Prawie Energetycznym, – czyli pierwszy krok ku liberalizacji tego odłamu rynku w Polsce.

Czym zajmuje się URE?

Urząd Regulacji Energetyki dba o to, by pięciu głównych sprzedawców wywodzących się z monopoli (czyli ENEA, Energa, Tauron, PGE i RWE) nie ograniczały w żaden sposób przestrzeni rynkowej dla mniejszych lub nowo powstałych sprzedawców energii. Wywodzi się to z zasady TPA (Third Party Access), zgodnie z którą odbiorcy mogą indywidualnie i swobodnie wybierać swoją nową firmę energetyczną.Zdecydowanie częściej URE interweniuje jednak przy naruszaniu praw odbiorców energii i konsumentów. Do URE przez specjalny formularz nieprawidłowości lub drogą elektroniczną możemy kierować swoje zażalenia na nieuczciwych lub nierzetelnych sprzedawców. Niestety, jak informuje nas Urząd:

Zgłoszenia, które wpłyną za pośrednictwem powyższego formularza, nie będą traktowane przez URE jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji. Będą one weryfikowane przez Urząd w celu ustalenia skali oraz obszaru występowania zjawiska zgłaszanych przez Odbiorców problemów, a także wykorzystane do dalszych działań.

 

Dbanie o wolny rynek i prawa konsumentów, i sprzedawców to jednak nie wszystkie zadania Urzędu. URE zajmuje się również środowiskiem – kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych, promując również kogenerację, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej – przyczynia się to do zmniejszania strat.

Jakie ma kompetencje i zadania?

Kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki to między innymi:

 • udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom energetycznym,
 • zatwierdzanie i kontrola taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła,
 • opracowywanie wytycznych i zaleceń w celu ujednolicenia formy planów rozwoju przedsiębiorstw,
 • kontrola przedsiębiorstw energetycznych pod względem dystrybucji energii oraz publicznej jej sprzedaży,
 • podejmowanie i kontrola działań mających na celu wsparcie działalności w zakresie wytwarzania energii w źródłach odnawialnych,
 • organizacja przetargów dla małych odbiorców (tzw. „sprzedawców z urzędu”) oraz przetargów dotyczących budowy nowych mocy wytwórczych energii i realizacji przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną – promocja efektywności elektrycznej,
 • współpraca z organami państwowymi w celu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz z zagranicznymi organami regulacyjnymi państw członkowskich UE i EFTA; także zawieranie umów w celu zacieśniania współpracy w zakresie regulacji,
 • nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie o Prawie Energetycznym,
 • obliczanie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej i ciepła (do 31 marca każdego roku),
 • wydawanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i kogeneracji,
 • kontrola jakości obsługi dla odbiorców.

Całość kompetencji prezesa URE można znaleźć na stronie internetowej Urzędu.

Struktura Urzędu

Rada nadzorcza Urzędu Regulacji Energetyki składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego. Obecnie Prezesem URE jest Maciej Bando – pełniący obowiązki prezesa od 13 grudnia 2013, wybrany 2 czerwca 2014 na pięcioletnią kadencję.

URE składa się z sześciu departamentów, czterech stanowisk i Biura Dyrektora Generalnego. Najważniejszym z nich jest Departament Strategii i Komunikacji Społecznej, zajmujący się doradztwem w zakresie ustawowych zadań Prezesa i wspomaganiem Prezesa w realizacji polityki rządowej w zakresie regulacji energetyki. Departament ten opracowuje strategię URE i monitoruje jej realizację. Prowadzi również kampanie edukacyjne i informacyjne oraz realizuje projekty promocyjne i wydawnicze, wydając Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki i inne biuletyny branżowe.

Udzielaniem koncesji na obrót i dystrybucję energii oraz wyznaczaniem operatorów i zatwierdzaniem taryf dla energii elektrycznej i ciepła zajmuje się Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła. Departament rozpatruje również sprawy sporne pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi. Kontroluje w ten sposób ich efektywność. DREEiC zajmuje się też statystykami i wskaźnikami, ułatwiając obliczenie i ogłoszenie średnich cen sprzedaży energii przez Prezesa URE.

Środowiskiem zajmuje się Departament Systemów Wsparcia, który realizuje zadania Prezesa związane z zapewnieniem wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji i wytwarzaniem biogazu rolniczego. DSW prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji w sektorach produkcji energii w źródłach odnawialnych i kogeneracji. Departament Systemów Wsparcia wydaje i umarza świadectwa pochodzenia energii elektrycznej.

Pozostałe departamenty to Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów, Stanowisko ds. Koordynacji Rozwoju, Stanowisko ds. Współpracy Międzynarodowej, Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Urząd Regulacji Energetyki ma dziewięć Oddziałów Terenowych: oddział centralny w Warszawie oraz oddziały w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Oddziały te zajmują się głównie koncesjami i kontrolą przestrzegania warunków prowadzenia działalności.

Kontakt z URE

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych działa jako infolinia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15) pod numerem 22 244 26 36. Z Punktem Informacyjnym skontaktować się można również pod adresem URE – Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z dopiskiem Punkt Informacyjny, e-mailem pod adresem drr@ure.gov.pl oraz pod numerem fax 22 378 12 93. Na stronie URE znajdziemy również dokładne adresy i numery telefonu do wszystkich departamentów oraz oddziałów terenowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*